Film studio Gatteo - Praha,Dolnoměcholupská 209/17